Mededeling nieuwe AVG

Donderdag 24 mei 2018

Een van de meest besproken wetswijzigingen van dit moment: de Privacywet. Op 25 mei 2018 wordt de General Data Protection Regulation (GDPR) in heel Europa van toepassing! In Nederland wordt de GDPR doorgevoerd onder de naam AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat heeft ook gevolgen voor SEH.

Digitale opslag van persoonsgegevens gaat gepaard met risico’s

De wereld zoals wij die kennen is de afgelopen decennia in rap tempo veranderd. Nieuwe technologieën bieden nieuwe mogelijkheden en nieuwe voordelen, maar ook nieuwe bedreigingen. Want weet u nog wie er allemaal over uw gegevens beschikken? Wat doen diegenen er mee? En hoe en waar worden deze gegevens bewaard?

De digitale opslag van je persoonsgegevens, zoals uw NAW-gegevens brengt risico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het risico op (online) identiteitsfraude en andere cybercriminaliteit. Met behulp van de AVG zijn de spelregels voor de verwerking van persoonsgegevens vastgelegd, zodat de bescherming van natuurlijke personen wordt gewaarborgd.

Vrijwel alle bedrijven, verenigingen en stichtingen hebben (minimaal als verwerker) te maken met de vereisten uit de AVG. De nieuwe AVG brengt namelijk een grote administratieve verantwoordelijkheid met zich mee, voor het bijhouden van persoonsgegevens. Bij SEH zijn de persoonsgegevens vastgelegd in Sportlink. Dit is een algemeen door verenigingen gebruikt programma dat de nodige waarborgen biedt voor het juist gebruik van persoonsgegevens. Alleen enkele daartoe geautoriseerde personen binnen SEH kunnen deze gegevens inzien en muteren.

Verwerker versus verwerkingsverantwoordelijke

Als het om de verwerking van persoonsgegevens gaat kent de AVG twee soorten rollen: de verwerker en de verwerkingsverantwoordelijke. In elk proces dat te maken heeft met het verwerken van persoonsgegevens moet gekeken worden wie welke rol vervult. En hierbij moet in veel gevallen vervolgens een verwerkingsovereenkomst tussen beide partijen gesloten worden.

Een vereniging die een drukker inschakelt, om bijvoorbeeld een SEH mailing te doen aan de hand van persoonsgegevens van leden, moet daarvoor een verwerkerovereenkomst sluiten. Daarin staat o.a. welke gegevens hij nodig heeft, waarvoor hij ze uitsluitend mag gebruiken en dat hij de gegevens na gebruik onmiddellijk moet vernietigen.

M.m. geldt dat ook voor ongevraagde mail met commerciële (reclame) boodschappen

Omdat SEH geen persoonlijke mailing via derden verzorgt is en ook geen reclame boodschappen verzendt ( of laat verzenden) is dat momenteel niet aan de orde.

Foto’s en video’s

Naast het gebruik van persoonsgegevens worden er binnen de vereniging ook publicaties verzorgd met daarop personen herkenbare foto’s of video’s. Voorbeeld daarvan is de presentatiegids van SEH, maar ook voor foto’s of video’s op de website of ander sociaal medium geldt hetzelfde. Deze mogen zonder uitdrukkelijk (schriftelijke) toestemming van de gefotografeerde ( of ouders van kinderen beneden de 16 jaar) niet worden gepubliceerd.

Privacy beleid SEH

Het bestuur acht de bescherming van persoonlijke gegevens van het hoogste belang. Daarom is aan de hand van een tool die via de KNVB is geleverd een aantal maatregelen getroffen die de privacy van onze leden zo goed mogelijk moet beschermen en daarmee voldoet aan de eisen van de AVG. Het bestuur van SEH heeft daartoe onlangs een gemakkelijk te lezen privacybeleid vastgesteld. Deze zal worden opgenomen in het huishoudelijk reglement (na toestemming van de ALV) en is vanaf nu te vinden op de website. Op elk formulier waarin naar persoonsgegevens wordt gevraagd zal een verwijzing naar dit privacybeleid worden opgenomen. Voor vragen over het privacy gebeuren kun je terecht bij de secretaris.

Het bestuur van SEH, 01-05-2018