ALV op donderdag 6 juni en dinsdag 11 juni 2013

Zondag 19 mei 2013

Betreft:  kleine  aanpassing statuten

In de vergadering van 13-11-2012 en 10-12-2012 is de ALV akkoord gegaan met een voorgenomen wijziging van de  statuten. Deze zijn gebaseerd op een KNVB model en op onderdelen aangepast aan onze vereniging.

De gewijzigde statuten zijn ter beoordeling voorgelegd aan notaris Feijen te Heerde. In zijn commentaar doet hij de suggestie om de reeds aangenomen statuten op 3 punten aan te passen t.w.

-        Artikel 11 lid 2: een aanpassing waarbij het mogelijk is om de  voorzitter formeel door een ander te laten vervangen als hij /zij tijdelijk niet bereikbaar is (bijv. bij ziekte of vakantie).

-        Artikel 13 lid 5: erfstellingen mogen alleen worden aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving. Daarmee voorkom je dat onbedoeld een erfenis met schulden wordt aangenomen.

-        Artikel 15 lid 3: De mogelijkheid om de ALV in het vervolg  naast schriftelijk ( bijvoorbeeld per brief of via het clubblad) ook in elektronische vorm bijeen te roepen (bijv. via de website of via email).

Voor het overige zijn de statuten die aan de ALV zijn  voorgelegd in de bovengenoemde vergaderingen  onveranderd gebleven

Hoewel de aanpassingen maar gering zijn hecht het bestuur er toch aan om de deze nu door te voeren. Een statutenwijziging komt zelden voor en nu de notariële acte daarvan nog niet is ondertekend kunnen deze wijzigingen meegenomen worden.  Daarvoor zijn echter wel weer formeel 2x een ALV nodig te weten op 6 en 11 juni a.s. met als enig agendapunt deze wijzigingen. Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur in ons clubgebouw.

Als deze procedure achter de rug is kan notaris Feijen de notariële acte opmaken. Na tekening daarvan door onze voorzitter en secretaris zijn deze dan definitief geworden.

       Namens het bestuur

       Henk van Gelder, wnd secretaris (tel. 0578-693024)

 NB: de (concept)statuten met bovengenoemde aanpassingen zijn ter inzage  via de  wnd secretaris.