• Terugblik ALV door bestuur

  Op maandag 8 november jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats, het hoogste beslissende orgaan van onze vereniging. Ondanks de belangrijke onderwerpen die op de agenda stonden, was de opkomst matig. Voor wie niet aanwezig was volgt hier een korte terugblik.

  Naast de jaarverslagen en de financiële stukken kwam een wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement aan de orde. De statuten moeten worden aangepast vanwege wetswijzigingen. Het huishoudelijk reglement daarom ook. De tekst is geactualiseerd en er staat nu beter aangegeven wat de verantwoordelijkheden van de bestuurders van de club zijn.onze vereniging. Ondanks de belangrijke onderwerpen die op de agenda stonden was de opkomst matig. Voor wie niet aanwezig was volgt hierbij een korte terugblik.

  Omdat een statutenwijziging tweemaal door de ALV moet worden goedgekeurd zal er op donderdag 25 november om 19.00 uur wederom een ALV plaatsvinden met als enige agendapunt dit onderwerp. De oproep daartoe hangt sinds 9 november aan het publicatiebord.

  Er traden maar liefst drie bestuursleden af, waaronder onze voorzitter Barend de Ruiter. Hij heeft 13 jaar lang aan het algemeen bestuur deelgenomen. Barend gaan we herinneren vanwege zijn vele goede initiatieven en gemakkelijke toegankelijkheid. Een echte SEH’er! Ook aftredend bestuurslid Henri Houtman heeft dezelfde lange periode in het bestuur gezeten.

  Verder trad Gerrit Stijf na drie jaren bestuurslidmaatschap af. Alle aftreders werden in het zonnetje gezet. Opvolgers zijn er nog niet gevonden. Het huidige bestuur heeft de taken onderling verdeeld, waarbij bestuurslid Henri van Leeuwen voorlopig de taak van aanspreekpunt van de club op zich heeft genomen.

  Erg leuk was het intermezzo waarin Kees Stolk de zilveren KNVB-speld kreeg uitgereikt voor zijn verdiensten voor onze club. Lees er hier meer over: https://www.vvseh.nl/zilveren-knvb-speld-voor-kees-stolk

  Belangrijk is de verandering in het vrijwilligersbeleid. Vrijwilligerswerk doen bij SEH is voortaan niet meer vrijblijvend. Vanaf 1-1-2022 wordt er met elk nieuw lid overlegd welk vrijwilligerswerk hij/zij- of de wettelijk vertegenwoordiger- kan doen voor de club. Dit wordt gedaan door de onlangs geformeerde kennismakingscommissie voor nieuwe leden, tijdens een uitgebreide introductie en rondleiding bij de club.

  In de loop van het volgende seizoen zal deze vraag ook aan de huidige leden worden voorgelegd. De vrijwilligerscommissie onder leiding van Barend de Ruiter zal dit verder uitwerken en begeleiden. De afkoopregeling gaat op den duur verdwijnen. 

  De ALV besloot vervolgens ook om vanaf 1 januari 2022 een rookverbod in te stellen op ons sportpark.